TÜRKÇE

Okulumuzda verilen Türkçe eğitiminde öğrencilerimizin anadillerini severek, doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri, etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmeleri, farklı metinleri yorumlayabilmeleri, düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sözlü ve yazılı olmak üzere çeşitli anlatım tekniklerini kullanarak ifade edebilmeleri, Türk ve Dünya edebiyatından çeşitli yazar ve eserleri tanıyarak ulusal kültürümüzü ve duygu birikimimizi evrensel kültür ile sentezlemeleri hedeflenmektedir.

Türkçe öğretim programımızla öğrencilerimizin,

 • Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları,
 • Anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri,
 • Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri,
 • Dilimizin, millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu benimsemeleri,
 • Seviyesine uygun eserleri okuma; bilim, kültür ve sanat etkinliklerini seçme, dinleme, izleme alışkanlığı ve zevki kazanmaları,
 • Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri,
 • Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmeleri, bunları bir alışkanlık hâline getirmeleri,
 • Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmaları, bu araçlardan gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanmaları ve seçici olmaları,
 • Türk ve dünya kültür, sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanımaları,
 • Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve çözümler üretmeleri,
 • Millî, manevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve düşüncelerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.

 

Okulumuzda öğrencilerimizin Türkçe derslerinde elde ettikleri kazanımları pekiştirmeleri, dil ve edebiyat alanındaki yeteneklerini sergilemeleri amacıyla şiir dinletileri, öykü ve şiir yarışmaları, münazaralar, paneller ve Türkçe tiyatro çalışmaları düzenlenmektedir.