SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler; Tarih, Coğrafya, Antropoloji, Arkeoloji Ekonomi, Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji, Ekonomi, Hukuk, Vatandaşlık ve İnsan Hakları konularını içine alan, sosyal ve fiziki çevreyle etkileşimi geçmişten günümüze inceleyen bireyin toplumsal kimliğini kazanmasında yardımcı olan disiplinlerin bütünüdür.

Sosyal bilimler aracılığıyla öğrencilere; ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNE BAĞLI, laik, demokratik, insan haklarına saygılı, çağdaş değerlerin yanı sıra bu değerlerin korunması konusunda duyarlı ve etkin bireyler olmaları için temel bilgiler verilmektedir.

Sosyal Bilgiler dersi öğretiminin hedef ve amaçları;

 • Görev ve sorumluluklarının yanı sıra haklarını bilen
 • Çevresiyle etkili iletişimde bulunan
 • Eleştirici,yaratıcı,yapıcı
 • Sorgulayan ve sorun çözme becerisi olan
 • Kişilerarası ilişkileri gelişmiş
 • İşbirliğine açık ve üretken
 • Evrensel ve toplumsal sorunlara duyarlı bireyler yetiştirmektir.
 • Birey ve Toplum/ Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler/ Yeryüzünde Yaşam
 • Üretim, Dağıtım ve Tüketim/ Ülkemizin Kaynakları
 • Küresel Bağlantılar/ Ülkemiz ve Dünya
 • Kültür ve Miras/ İpek Yolunda Türkler
 • Güç, Yönetim ve Toplum/ Demokrasinin Serüveni
 • Bilim Teknoloji ve Toplum/ Elektronik Yüzyıl

 

Derslerde güncel ve geçerli bilgilere, geçmişle günümüz arasında bağlantı kurulmasına, barışçı bir dünya görüşü oluşturulmasına, öğrenme etkinlikleri uygulanmasına, öğrencilerin öğrenme sürecine etkili bir şekilde katılmasına, öğrenme sürecinde farklı öğrenme strateji, yöntem ve teknikleri kullanmaya özen gösterilmektedir. Sosyal Bilimler çeşitli derslerle ilişkilendirilmekte, teknolojiden yararlanılmakta, uygulanan etkinliklerle dersler zevkli, eğlenceli hale getirilmekte, öğrenmenin kalıcılığını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu amaçla çeşitli görsel işitsel materyal kullanılmasına önem verilmektedir.

Ölçme değerlendirmede yeni yaklaşımlarla birlikte klasik yöntemlere de yer verilmektedir. Sorular öğrenilenlerin bir tekrarı şeklinde değil, yorumlama ve görüş geliştirmeye yöneliktir.

Tarih konularında olayların akışından çok neden- sonuç ilişkisine etkilerine, milli ve manevi değerlere önem verilirken aynı zamanda barışçı bir bakış açısı kazanılmasına, güncelleştirmeye ve zamanı algılama becerilerini geliştirmeye,

Coğrafya konularında; mekânı algılama becerisi, çevre bilinci, ulusal ve evrensel kaynakların tanınmasına önem verilirken, siyasî, ekonomik ve sosyal gelişmelerde coğrafyanın etkisinin kavranmasına, sadece coğrafi bilgilerin öğrenilmesine değil, coğrafyanın dünya üzerindeki etkilerinin düşünülmesine, çağdaş bir dünya görüşü oluşturmasına bu anlamda sorumluluk kazanılmasına, harita, grafik, okuma ve yorumlama becerilerini geliştirmeye,

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi konularında ise; demokratik kişilik kazanmaya, sorumlu, bilinçli, etkin, haklarının farkında olarak başkalarının haklarına saygı duyan vatandaş olmaya bu yönde davranış geliştirmeye yönelik etkinlikler uygulanmaktadır.