MATEMATİK

Okulumuzda matematik öğretiminde kavramaya, problem çözmeye (öğrencilerimizin problem çözümlerinde kendi stratejilerini geliştirmesi, kendi düşüncelerini kullanarak çözümü araştırması ve bunları sunması), eleştirel ve yaratıcı düşünmeye (keşfetmeye, tahmin etmeye, zihinden işlem yapmaya), tartışmaya, araştırma yapmaya ve teknoloji kullanmaya ağırlık verilmekte, bütün öğrencilerimize bireysel özelliklerine ve altyapılarına göre matematik çalışma ve öğrenme desteği verilmektedir.

Matematik derslerimizde öğrenciyi merkeze alan, öğrencinin matematik ile ilgili bilgi ve becerilerini yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyacak ortamlar hazırlanmaktadır.

Bireysel öğrenmenin yanında öğrencilerimizin paylaşarak ve gerektiğinde yarışarak projeler, oyunlar üretebildiği bir öğrenme-öğretme ortamının sunulduğu matematik derslerimiz, buluş, soru - cevap, problem çözme, tartışma, drama, oyun, sunuş yolu, araştırma, proje, grup çalışması gibi yöntemlerle gerektiğinde elektronik sınıflarda işlenmektedir.

Öğrencilerimizin değişen ve hızla gelişen dünyaya uyum sağlamalarını kolaylaştıracak, matematiğe ilgi ve meraklarını artırarak onlarda öğrenme heyecanı yaratacak bir öğretim ortamı oluşturulması için okulumuzda her türlü olanak sağlanmaktadır.

Matematik derslerimizde öğrencilerimizin aşağıdaki becerileri kazanması amaçlanmaktadır.

  • Matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirebilme.
  • Matematiğin hayattaki yerini ve önemini kavrayabilme.
  • Daha önce kazandıkları sayı ve işlem kavramlarını derinleştirme ve pekiştirme.
  • Günlük hayatlarında karşılaştıkları problemleri çözebilmelerini sağlayacak bir düşünce yolu kazanma.
  • Problem çözme yeteneğini geliştirme.
  • Edindikleri bilgi, teknik ve becerileri; problem çözmede, günlük yaşamlarında ve başka derslerde verimli şekilde uygulayabilme.
  • İnceleme, araştırma, yorum yapma, öğrenilenleri şema haline koyma, düzenli, dikkatli, sabırlı olma, kazanımlarını açık ve anlamlı bir biçimde ifade etme becerisi ve alışkanlığı kazanabilme.
  • Çevredeki eşyayı şekil ve büyüklük bakımından doğru olarak kavrama.
  • Araştırma merakına sahip olma, tarafsız olma, peşin hükümden kaçınma, yerinde karar verebilme ve bilginin yayılmasını arzu etme becerisi kazanma.
  • Yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğini, estetik duygusunu geliştirebilme.