YABANCI DİL EĞİTİMİ

Anasınıflarımızda yabancı dil eğitim programı, yabancı ve Türk
öğretmenlerden olușan seçkin bir kadroyla yürütülür. Yoğun bir İngilizce 
programının uygulandığı anasınıflarımızda, İngilizce’nin doğal yollarla kazanımı sağlanır. Öğrenme hızının küçük yaşta verimli bir şekilde artması beklenir.

Okulumuzda uygulanan yabancı dil programının temel amacı, çocuklarımıza dili sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda; öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, duymak ve konuşmaktan zevk alacak ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak bilgilerini pekiştireceklerdir.Bireysel farklılıklar tüm öğrenme alanlarında olduğu gibi dil öğreniminde de çok etkilidir. Her çocuk kendi potansiyeli çerçevesinde farklı öğrenme yetisine ve becerisine sahiptir. Okulumuzda, bu farkındalıklar göz önünde bulundurarak dil öğrenimi gerçekleştirilmektedir.

Anasınıflarımızdaki dil öğretimi ses çalışması, etkinlikler, şarkılar, hikâye anlatımları ve oyunlar aracılığıyla verilir. Ayrıca, verilen yönergeleri anlayarak uygulamaları ve kendilerini basit cümleler yardımıyla ifade edebilmeleri hedeflenir. Bu amaç doğrultusunda sınıf içi harekete dayalı etkinliklerde ‘Total Physical Response/TPR’ ve diğer alanlarla (fen, matematik, müzik,resim gibi) bağlantılı olarak dili kullanarak öğretme “Content and Language Integrated Learning” (CLIL) metotları uygulanmaktadır.