TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ÜNİTE: DİL VE KÜLTÜR

KAZANIMLAR: 
Dilin oluşumu ile ilgili görüşler araştırılır, iletişim aracı olarsak dilin özellikleri kavranır.
Dilin işleyişindeki   benzerlikler ve  farklılıklar  belirlenir, gelişme ve yayılmasındaki etkenler kavranır.
Türkçe söz dağarcığı zenginleştirilir. 
Deyim ve atasözlerimiz raştırılıp örneklenerek bu zenginlik pekiştirilir.
Bir kültür unsuru olarak dilin önemi, kültür aktarımındaki  işlevi  kavranır.
Atatürk’ün Türk diline verdiği önem kavranır.

ÜNİTE: TÜRKÇENİN EVRENİ

KAZANIMLAR:
Türkçe diğer dillerle karşılaştırılarak Türkçenin belli başlı yapısal özellikleri kavranır.Türkçenin söz varlığı açısından zengin bir dil olduğu  saptanır.
Türkçenin sözcük yapısını ve kullanımını sağlayan ekler, sözcük yapısı pekiştirilir.
Türkçenin Dünya üzerinde yayıldığı alanlar belirtilir.
Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler ve Türk alfabesinin özellikleri kavranır.
Türkçeyi doğru,güzel ve etkili kullanma kazandırılır.
Türkçenin yanlış kullanımına karşı duyarlı olunur .
Metnin oluşumu ve gelişimi kavranır.

III. ÜNİTE: DİL VE EDEBİYAT

KAZANIMLAR:      
Dil ve Edebiyat ilişkisi fark ettirilir.
Okuma alışkanlığı kazanılır.
Metin oluşumu  ve gelişimi fark edilir, okunan metin anlaşılır  ve çözümlenir,kurmaca gerçekliği kavranır.
Eleştirel okuma yönteminin ipuçları sezdirilir.
Öykülerde olay örgüsü çıkarılır
Öykü kişilerinin özellikleri saptanır
Öyküde zamanın ve uzamın varlığı sezdirilir. 
Yazarın dünya görüşü, yapıttaki izleri araştırılır.
Türk edebiyatında dönemlerin oluşmasındaki etkenler kavranır.  
Türk edebiyatının dönemleri içinde geleneksel olan bulunur.
Metin içerisinde geleneksel ögeler bulunur.
Belli başlı sözlü ve yazılı ürünlerimiz tanınır.

ÜNİTE: EDEBİYAT VE GÜZEL SANATLAR

KAZANIMLAR:
Şiir dili ile nesir dili arasındaki fark belirlenir.
Günümüzde, edebiyatın yeri ve işlevi açıklanır.
Edebi eserlerdeki üslup farkı belirlenir.
Okunan şiirden hareketle toplumsal olayların edebiyata etkisi belirlenir.
Şiirlerdeki çağrışımlar bulunur, bu çağrışımlardan hareket ederek kendi yorumu yazabilme yetisi geliştirilir.
Güzel sanat dallarının neler olduğu konusunda araştırmalar yapılır.
Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yeri belirlenir, aralarındaki ilişki kavranır.
Güzel sanatların günlük yaşamdaki yeri kavranır
Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Seyirlik Oyunlarıyla ilgili araştırma yapılır  ve bu konudaki eserler tanınır.