TÜRKÇE

Türkçe öğretiminin amacı, Türk Millî Eğitimin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerimizin;

 • Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini geliştirmek,
 • Türkçeyi sevmelerini, doğru, güzel ve etkili kullanmalarını sağlamak,
 • Düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahminetme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek,
 • Metinler arası okuma becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek,
 • Bilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği yapma, problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmek,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma becerilerini geliştirmek,
 • Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek,
 • Bilgi teknolojilerini kullanarak okuma, metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini geliştirmek,
 • Kitle iletişim araçlarıyla aktarılanları sorgulamalarını sağlamak,
 • Kişisel, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmelerini sağlamak,
 • Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek,
 • Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak,

 

Temel Beceriler Öğretim Programı içerdiği öğrenme alanları ve kazanımlarla öğrencilerimizde aşağıdaki temel becerilerin gelişmesini sağlayacaktır. Bu programla ulaşılması beklenen temel beceriler;

  • Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,
  • Eleştirel düşünme,
  • Yaratıcı düşünme,
  • İletişim,
  • Problem çözme,
  • Araştırma,
  • Bilgi teknolojilerini kullanma,
  • Girişimcilik,
  • Karar verme,
  • Metinler arası okuma,
  • Kişisel ve sosyal değerlere önem verme

 

olarak sıralanmaktadır.