MATEMATİK

Okulumuzda uygulanan matematik programı "Her çocuk matematiği öğrenebilir." ilkesine dayanmaktadır. Matematiği öğrenmek, zengin ve kapsamlı bir süreçtir. Programın odağında kavram ve ilişkilerin oluşturduğu öğrenme alanları bulunmaktadır. Bu öğrenme alanları; Sayılar, Geometri, Ölçme ve Veri başlığı adı altında dört grupta toplanmıştır. Bu öğrenme alanlarının temel becerileri ise problem çözme, akıl yürütme, iletişim kurma ve ilişkilendirmedir.

Öğrenciler, aktif şekilde matematik öğrenirken; problem çözmeyi, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşmayı, açıklamayı ve savunmayı, matematiği hem kendi içinde hem de başka alanlarla ilişkilendirmektedirler. Dersin işlenişi sırasında, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ortamlar sağlanmaktadır.

Her sınıf düzeyinde öğrendikleri bilgileri, eski ve yeni bilgiler arasında ilişki kurarak yorumlamaları esas alınmaktadır.

1.SINIFLARDA : Özellikle somut modeller, araçlar, resimler kullanılarak öğrenme ortamları hazırlanmaktadır. Çalışmalarda etkinlikler seçilirken, amaca uygun, güdüleyici olmasına ve akıl yürütme becerilerini kullanmalarına dikkat edilmektedir. Sınıf düzeyinde belirtilen program dâhilinde konular, aktif öğrenme yöntemleri ile kavratılmaya çalışılmaktadır. Bireysel farklılıklar göz önüne alınarak öğrencilerle birebir ilgilenilmektedir.

2.SINIFLARDA : Birinci sınıftaki bilgiler temel alınarak ikinci sınıf programı uygulanırken daha anlamlı öğrenmelerine ve becerilerin gelişmesine önem verilmektedir. Öğrenciler; bildiklerini yeniden gözden geçirerek değişik içerikteki problemleri çözme ve sayılarla işlem yapmayı anlamaya başlamaktadırlar. Basamak kavramı ve onluk sayı sisteminin sağlam temelleri atılmaktadır.

3.SINIFLARDA : 2.sınıfta edinilen bilgi ve beceriler esas alınarak bu sınıf seviyesindeki konular, öğrencileri aktif kılan öğrenme-öğretme yöntem, teknik ve stratejiler etkin kullanarak kavratılmaya çalışılmaktadır. Bu derste seçilen problemler, günlük yaşamdan ve okulda yaşadığı etkinliklerden oluşmaktadır. Problem kurma, problemin çözüm yollarının öğrencilere buldurulması esas alınmaktadır. Bu sınıf düzeyinde dört işlem becerileri tam olarak kazanılmaktadır.

4.SINIFLARDA : 3.sınıfta edinilen bilgi ve beceriler esas alınmaktadır. Bir problemin değişik çözüm yolları olabileceği uygulamalarla öğretilmektedir. Sayma etkinliklerinde sınıflandırma, karşılaştırma ve sıralama üzerinde durulmaktadır. Dört işlem becerileri geliştirilmektedir. Doğal sayıların yanı sıra bütün ve parça ilişkileri üzerinde durularak, kesirleri karşılaştırma, sıralama, toplama ve çıkarma işlemleri üzerinde durulmaktadır. Cisim veya şekillerin benzer ve farklı özelliklerini kavramaları sağlanmaktadır